SOBRE EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

COMUNICAT

El passat 15 de desembre es va reunir una delegació de l’Assemblea de Treballadors / es en l’Atur de Barcelona amb el Sr. Jordi Ayala Roqueta gerent de presidència i economia de l’Ajuntament de Barcelona i el Sr. Toni Mora Responsable de l’ordenança fiscal.

La representació de l’assemblea va explicar els motius pels quals es va requerir la reunió, remarcant la contradicció de mantenir les mateixes obligacions de despeses i contribucions tot i haver perdut la feina i per tant els ingressos i després d’haver reduït totes les despeses “supèrflues” que una economia familiar pot retallar fins a arribar, pràcticament, nivells de subsistència.

No obstant això ens trobem que hem de seguir pagant una sèrie de despeses, per exemple l’Impost de Béns Immobles (IBI), que al llarg dels últims anys, mentre la crisi i l’atur ens empobrien, no han deixat d’augmentar fins duplicar-se.

En conseqüència sol·licitem l’exoneració d’aquest impost, l’IBI, per a les persones i famílies sense feina i ingressos, o que es troben en situació de vulnerabilitat.

El Sr. Ayala va manifestar que la nova administració de l’Ajuntament és conscient d’aquestes problemàtiques i de fet el seu departament ja estava treballant en la direcció d’afavorir els més desprotegits. L’Ajuntament no pot intervenir directament en el repartiment dels impostos, que són de competència de l’Institut Municipal d’Hisenda, ni té la potestat d’exonerar aquests impostos, més enllà dels casos ja previstos (reduccions en Famílies nombroses; Famílies monoparentals; vídues; (segon nivell d’ingressos) però està estudiant destinar una borsa de recursos en ajuts.

Des de la delegació de l’Assemblea se li va fer saber que la nostra prioritat és garantir els drets més que al repartiment d’ajuts. El Sr. Jordi Ayala ens va contestar que el nou consistori també segueix aquesta lògica i també està a favor, per exemple la Renda Garantida de Ciutadania, però que mentre no canviïn les polítiques de repartiment d’impostos en un sentit més redistributiu i just intentaran salvar obstacles legals i d’equilibris de poder aplicant ajudes directes.

Finalment s’ha compromès a que, quan estigui redactat el nou paquet de mesures de suport a les famílies més vulnerables, ens ha de consultar a diferents col·lectius perquè aportem o revisem aquestes propostes.

Barcelona 15 desembre 2015

Assemblea de treballadors/es en atur de Barcelona

COMUNICADO

El pasado 15 de diciembre se reunió una delegación de la Asamblea de Trabajadores/ as en el Paro de Barcelona con el Sr. Jordi Ayala Roqueta gerente de presidencia y economía del Ayuntamiento de Barcelona y el Sr. Toni Mora Responsable de la Ordenanza Fiscal.

La representación de la asamblea explicó los motivos por los que se requirió la reunión, remarcando la contradicción de mantener las mismas obligaciones de gastos y contribuciones a pesar de haber perdido el trabajo y por tanto los ingresos y tras haber reducido todos los gastos ”superfluos” que una economía familiar puede recortar hasta alcanzar, prácticamente, niveles de subsistencia. 

Sin embargo nos encontramos con que tenemos que seguir pagando una serie de gastos, por ejemplo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que a lo largo de los últimos años, mientras la crisis y el paro nos empobrecían, no han dejado de aumentar hasta duplicarse.

En consecuencia solicitamos la exoneración de este impuesto, el IBI, para las personas y familias sin trabajo e ingresos, o que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El Sr. Ayala manifestó que la nueva administración del Ayuntamiento es consciente de estas problemáticas y de hecho su departamento ya estaba trabajando en la dirección de favorecer los más desprotegidos. El Ayuntamiento no puede intervenir directamente en el reparto de los impuestos, que son competencia del Instituto Municipal de Hacienda, ni tiene la potestad de exonerar estos impuestos, más allá de los casos ya previstos (reducciones en Familias numerosas; Familias monoparentales; viudas; (segundo nivel de ingresos) pero está estudiando destinar una bolsa de recursos en ayudas.

Desde la delegación de la Asamblea se le hizo saber que nuestra prioridad es garantizar los derechos más que al reparto de ayudas. El Sr. Jordi Ayala nos contestó que el nuevo consistorio también sigue esta lógica y también está a favor, por ejemplo la Renta Garantizada de Ciudadanía, pero que mientras no cambien las políticas de reparto de impuestos en un sentido más redistributivo y justo intentarán salvar obstáculos legales y de equilibrios de poder aplicando ayudas directas.

Finalmente se ha comprometido a que, en cuanto esté redactado el nuevo paquete de medidas de apoyo a las familias más vulnerables, nos consultará a diferentes colectivos para que aportemos o revisemos dichas propuestas.

Barcelona 15 de diciembre 2015

Asamblea de trabajadores/as en paro de Barcelona

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *