IBI 50% descuento.

COMUNICAT: L’AJUNTAMENT DE BARCELONA ACORDA AJUDES PER A COMPENSAR L’ABONAMENT DE L’IBI A LES FAMÍLIES AMB ESCASSOS RECURSOS ECONÒMICS
Una representació de l’Assemblea de treballadors/es en atur de Barcelona s’ha reunit en el matí d’avui 6 de maig amb el director de pressupostos i política fiscal Sr. Carlos Vivas i el responsable de l’ordenança fiscal Sr. Toni Mora de l’ajuntament de Barcelona per tractar dels resultats de la petició presentada per l’Assemblea a la Sr. Alcaldessa Ada Colau el 12 de novembre de 2015 per “exposar-li les dificultats de moltes persones sense ocupació i ingressos, o baixos ingressos, per pagar alguns impostos que gestiona l’ ajuntament, particularment de l’IBI “, així com de les gestions realitzades a la reunió del passat 15 de desembre amb el Sr. Jordi Ayala Roqueta gerent de presidència i economia de l’ajuntament de Barcelona i el Sr. Toni Mora.
A la reunió se’ns ha comunicat la decisió de l’ajuntament de Barcelona d’aplicar noves ajudes fiscals el 2016 per compensar les famílies amb escassos recursos econòmics de l’abonament de l’IBI.
Les persones o famílies beneficiàries amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional (14 pagues) rebrien una ajuda econòmica per una quantia del 50% de l’IBI i amb un límit de 175 euros. Aquesta ajuda tindria efecte retroactiu d’1 de gener del 2016.
S’estima en 20.000 les famílies beneficiàries i en 3,5 milions d’euros l’import total de l’ajuda a aquest col·lectiu.
També se’ns ha informat d’altres ajuts de l’ajuntament a altres col·lectius la suma global ascendeix a 8.100.000 euros en aquest any. La recent aprovació dels pressupostos municipals permet iniciar la implementació d’aquests ajuts.
La representació de l’Assemblea de treballadors/es en atur de Barcelona ha sol·licitat que es considerin diversos paràmetres per assegurar la progressivitat d’aquest ajut a les famílies vulnerables i que les persones beneficiàries no estiguin obligades a disposar de compte bancari (amb la despesa de comissió que suposa) per percebre la quantia. També que es garanteixi la informació sobre aquests ajuts a la ciutadania en la qual l’Assemblea està disposada a col·laborar en la mesura de les seves possibilitats.
Així mateix hem expressat que, reconeixent el pas donat per l’Ajuntament de Barcelona, continuarem reivindicant que l’ajuntament compensi el 100% de l’IBI a les famílies vulnerables mentre no hi hagi un canvi legislatiu que permeti exonerar de tal impost.
Els responsables de l’ajuntament de Barcelona ens han contestat que estudiaran les nostres propostes i que la voluntat de l’actual govern municipal és millorar progressivament l’atenció social, també en relació a aquesta qüestió. Així mateix efectuaran la campanya informativa perquè la ciutadania de Barcelona conegui els nous ajuts, i facilitarà els protocols als serveis socials de l’ajuntament per a la gestió d’aquests ajuts.
Barcelona 6 maig 2016
Assemblea de Treballadors/es en atur de Barcelona
Tel de contacte: 661390670
E-mail: coord.aturatscat@gmail.com
(castellano)
COMUNICADO: EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA ACUERDA AYUDAS PARA COMPENSAR EL ABONO DEL IBI A LAS FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS
Una representación de la Asamblea de trabajadores/as en paro de Barcelona se ha reunido en la mañana de hoy 6 de mayo con el Director de presupuestos y política fiscal Sr. Carlos Vivas y el responsable de la ordenanza fiscal Sr. Toni Mora del ayuntamiento de Barcelona para tratar de los resultados de la petición presentada por la Asamblea a la Sr. Alcaldesa Ada Colau el 12 de noviembre de 2015 para “exponerle las dificultades de muchas personas sin empleo e ingresos, o bajos ingresos, para pagar algunos impuestos que gestiona el ayuntamiento, particularmente del IBI”, así como de las gestiones realizadas en la reunión del pasado 15 de diciembre con el Sr. Jordi Ayala Roqueta gerente de presidencia y economía del ayuntamiento de Barcelona y el Sr. Toni Mora.
En la reunión se nos ha comunicado la decisión del ayuntamiento de Barcelona de aplicar nuevas ayudas fiscales en 2016 para compensar a las familias con escasos recursos económicos del abono del IBI.
Las personas o familias beneficiarias cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional (14 pagas) recibirían una ayuda económica por una cuantía del 50% del IBI y con un límite de 175 euros. Dicha ayuda tendría efecto retroactivo desde 1 de enero de 2016.
Se estima en 20.000 las familias beneficiarias y en 3,5 millones de euros el importe total de la ayuda a este colectivo.
También se nos ha informado de otras ayudas del ayuntamiento a otros colectivos cuyo monto global asciende a 8.100.000 euros en este año. La reciente aprobación de los presupuestos municipales permite iniciar la implementación de estas ayudas.
La representación de la Asamblea de trabajadores/as en paro de Barcelona ha solicitado que se consideren diversos parámetros para asegurar la progresividad de esta ayuda a las familias vulnerables y que las personas beneficiarias no estén obligadas a disponer de cuenta bancaria (con el gasto de comisión que supone) para percibir dicha cuantía. También que se garantice la información sobre estas ayudas a la ciudadanía en la que la Asamblea está dispuesta a colaborar en la medida de sus posibilidades.
Así mismo hemos expresado que, reconociendo el paso dado por el Ayuntamiento de Barcelona, continuaremos reivindicando que el ayuntamiento compense el 100% del IBI a las familias vulnerables mientras no haya un cambio legislativo que permita exonerarles de tal impuesto.
Los responsables del ayuntamiento de Barcelona nos han contestado que estudiaran nuestras propuestas y que la voluntad del actual gobierno municipal es mejorar progresivamente la atención social, también en relación a esta cuestión. Así mismo efectuarán la campaña informativa para que la ciudadanía de Barcelona conozca las nuevas ayudas, y facilitará los protocolos a los servicios sociales del ayuntamiento para la gestión de estas ayudas.
Barcelona 6 de mayo de 2016
Asamblea de Trabajadores/as en paro de Barcelona
Tel de contacto: 661390670
Email: coord.aturatscat@gmail.com

Esta entrada fue publicada en Sin categora. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *